फोन नंबर @ ०२२ २२८७६०१५ ते २०

बँक नेटवर्क

प्रशासकीय कार्यालय
क्र. स्थान फोन फॅक्स ईमेल
१. प्रशासकीय कार्यालय, प्लॉट नंबर ८८, सेक्टर नंबर १७, पीओ बॉक्स नंबर २९, वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०३ (०२२) २७८९२३४०/२७८९०३२९/२७८९०४७० (०२२) २७८९४९२३/२७८९५०४०/२७८९००६९ mscbvashi@gmail.com
प्रादेशिक कार्यालये
क्र. स्थान फोन फॅक्स ईमेल
१. औरंगाबाद
प्लॉट नं १०, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-४३१ ००३, पोस्ट बॉक्स क्रमांक ६५४
(०२४०) २४८५८१० / २४८५२२१/ २४८२२२८ (०२४०) २४८५०११ ro_abd@mscbank.com
२. नागपूर
डॉ धनंजयराव गाडगीळ रोड, महाल, नागपूर – ४४० ०३२
(०७१२) २७२९०९६/ २७२९०९७/ २७२८४९८/ २७२६३०८/ २७२७३४६ (०७१२) २७२८६६३ ro_nagpur@mscbank.com
३. नाशिक
सेक्टर - ई, प्लॉट नं ३, सिडको, मुंबई - आग्रा रोड, पोस्ट बॉक्स क्रमांक ८१, नाशिक – ४२२ ००९
(०२५३) २३९२८५२ / २३९२८५३-५४ (०२५३) २३९२९८० ro_nasik@mscbank.com
४. पुणे
९१५/२, शिवाजी नगर, डॉ सुळे रोड, पोस्ट बॉक्स क्रमांक इ.स. ८८२, पुणे
(०२०) २५६७६३०५/ २५६५४९४५/ २५६५४४९७/ २५६५९५०३ (०२०) २५६५४३१९ ro_pune@mscbank.com
५. कोल्हापूर
अयोध्या टॉवर्स, ४ था मजला, दाभोळकर कॉर्नर, शाहूपुरी, कोल्हापूर - ४१६००१
(०२३१) २६६६७९२/९३ (०२३१) २६६२७०८ po_kolhapur@mscbank.com
६. नांदेड
प्लॉट नं १८०, वसंत नगर, पूर्णा रोड, शारदा नगर, यार्ड, बस स्टॉप, पीओ बॉक्स. क्रमांक १५, नांदेड - ४३१६०२
(०२४६२) २८४९११/२८४७४५ (०२४६२) २३५०६६ po_nanded@mscbank.com