फोन नंबर @ ०२२ २२८७६०१५ ते २०

सीटीएस सेवा केंद्र

अ.क्र. स्थान फोन फॅक्स
महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह. बँक लि., मुंबई मुख्य कार्यालय ९, वाणिज्य लेन, फोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र चेंबर - ४०० ००१
ई-मेल - mscclg@gmail.com
(०२२) २२८७६०१५-२०, २२८८०५८५, २२८००५३२, २२८००५३३२, २२८००५४१ (०२२)२२८३४४१६
महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह. बँक लि., प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर डॉ धनंजयराव गाडगीळ रोड, महाल, नागपूर - ४४० ०३२
ई-मेल - ro_nagpur@mscbank.com
(०७१२) ६५६१९५०, २७२९०९६, २७२९०९७,२७२६३०८, २७२७३४६ Ext.२०६, ३२८ (०७१२) २७२८६६३, २७३७२२७
महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह. बँक लि., औरंगाबाद - शाखा प्लॉट क्र १०, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१ ००३, पोस्ट बॉक्स. क्रमांक ६५४
ई-मेल - ro_abd@mscbank.com, branchabd@gmail.com
(०२४०) २४७१४६४, २४८५८१०, २४८५२२१, २४८२२२८, २४७६०६८ Ext.२११, २१२ (०२४०) २४८५०११, २४७१४६४
महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह. बँक लि., प्रादेशिक कार्यालय नाशिक, प्लॉट नं ३, सेक्टर - ई, मुंबई - आग्रा रोड, सिडको, पोस्ट बॉक्स. क्रमांक ८१, नाशिक - ४२२ ००९
ई-मेल - ro_nasik@gmail.com
(०२५३) २३९२८५२/ २३९२८५३/ २३९२८५४ (०२५३) २३९२९८०
महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह. बँक लि., विभागीय कार्यालय, पुणे ९१५/२, शिवाजी नगर, डॉ सुळे रोड, पोस्ट बॉक्स क्रमांक इ.स. ८८२, पुणे - ४११ ००४
ई-मेल - ro_pune@mscbank.com
(०२०) २५६५४९४५/ २५६५४४९७ २५६५९५०३ (०२०) २५६५४३१९
महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह. बँक लि., वेतन कार्यालय, कोल्हापूर अयोध्या टॉवर्स, ४ था मजला, दाभोळकर कॉर्नर, शाहुपुरी, कोल्हापूर.
ई-मेल - po_kolhapur@mscbank.com
(०२३१) २६६६७९२/ २६६६७९३/ २६५२७६२ (०२३१) २६६२७०८
महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह. बँक लि., Lokmangal Bazaar, Lokmangal Bhavan, Opp. Mayor Bungalow, Railway line, Solapur - 413001. (0217)2726639 (0217)2726639