फोन नंबर @ ०२२ २२८७६०१५ ते २०

एटीएम - शोधक

एटीएमचा पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक यादी

क्रमांक कार्यालय नांव दूरध्वनी क्रमांक पूर्ण पत्ता
मुख्य कार्यालय (०२२) २२८७६०१५ ते २२८७६०२० Extn.३३०,३४० २२०४२४८७ वाणिज्य लेन, फोर्ट, महाराष्ट्र चेंबर, मुंबई - ४०० ००१.
मुख्य कार्यालय (०२२) २२८७६०१५ ते २२८७६०२० १२०,शाहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१.
वाशी कार्यालय २७८९२५१३ प्लॉट नंबर ८८, सेक्टर नंबर १७, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७३०.
चेंबूर शाखा २५२८२५६१ प्लॉट नं १७७ ब, D.K.Sandu मार्ग, चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७१.
सायन शाखा २४०७३५९१ मुरलीधर मंदिर ट्रस्ट इमारत, राम मंदिर जवळ, प्लॉट क्र २०२ सायन (पूर्व),मुंबई - ४०० ०२२.
प्रादेशिक कार्यालय नागपूर (०७१२)-२७२९०९६
(०७१२)-२०४२०४०
(०७१२)-२७२६३०८
डॉ धनंजयराव गाडगीळ रोड, महाल, नागपूर - ४४००३२.
कोल्हापूर ०२३१-२५३०७००/८०० ४०१, घोरपडे इस्टेट , दत्तवाडी रयाणीसान्स ,शॉप नंबर ४ , ग्राउंड फ्लोअर, ट्रेंड सेंटर ,स्टेशन रोड कोल्हापूर - ४१६००१
पुणे (०२०) २५६५४९४५, २५६५४४९७, २५६५९५०३ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, डिवीजनल कार्यालय, पुणे 915/2, शिवाजी नगर, डा। सुले रोड, पी ओ ओ बॉक्स सं। 882, पुणे - 411004
नासिक (०२५३) २३९२८५२, २३९२८५३, २३९२८५४ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय नासिक, प्लॉट नं। 3, सेक्टर-ई, मुंबई - आगरा रोड, सिडको, पी ओ बॉक्स। नंबर 81, नासिक -422 9 0
१० धुळे (02562)236871 श्री शिवाजी सिद्धूजी गवली, सर्वेक्षण क्रमांक 7, गल्ली नं. 4, नगरपट्टी, गांधी पुतळ्याजवळ, धुळे -4 42 001
११ नांदेड (०२४६२)२८६९१९ प्लॉट क्र.१८०, वसंत नगर,शारदा नगर बस स्टॉप जवळ, पी. ओ. बॉक्स नं.१५, नांदेड-४३१६०२
१२ बीड (०२४४२)२३०४५५ प्लॉट क्र. एन एच १-३-६५१, शिवाजी नगर, बार्शी रोड, बीड - ४३११२२
१३ सोलापूर (०२१७)२७२६६३९ लोकमंगल बाजार, लोकमंगल भवन, मयोर बंग्लोव समोर, रेल्वे लाईन, सोलापूर-४१३००१
१४ जळगाव (०२५७) २२३३९३९ शॉप नं.१९९,२००,२०१,२१०,२११ ,२१२ पहिला मजला, B विंग ,वल्लभदास वालजी म्युनिसिपल मार्केट, गोलाणी मार्केट, नवी पेठ ,जळगाव - ४२५००१
१५ उस्मानाबाद (०२४७२ ) २२२ ९४४ सर्वे क्रमांक १३९ , प्लॉट. क्रमांक १, बार्शी नाका, जिजाऊ चौक, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - ४१३ ५०१
१६ जालना (०२४८२) २३३८८८ दुकान क्रमांक ४ ,५ आणि ६ , मिलन कॉम्प्लेक्स , गांधी चौक ,चमन ,जालना
१७ परभणी (०२४५२) २४६१३० प्लॉट नंबर ४ /१ ,सर्वे नंबर ३०६ /३०७ , वॉर्ड नंबर २१, समता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, बसमत रोड , परभणी .