फोन नंबर @ ०२२ २२८७६०१५ ते २०

योजना

1) अल्पमुदत (शेती) फेरकर्ज
उद्देश ग्रामीण स्तरावर त्रिस्तरीय पतरचनेव्दारे पीक कर्जपुरवठा करणे.(महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ->जिल्हा मध्यवर्ता सहकारी बँका ->प्राथमिक सहकारी संस्था यांचे माध्यमातून)
कर्जमर्यादा अल्पमुदत (शेती) फेरकर्ज मर्यादा राष्ट्रीय बँकेच्या फेरकर्ज पुरवठा योजनेअंतर्गत मंजूर केल्या जातात. राज्य सहकारी बँकांमार्फत मंजूर करावयाच्या अल्पमुदत (शेती) फेरकर्ज मर्यादाबाबतचे धोरण राष्ट्रीय बँक प्रतिवर्षी प्रसृत करते.
(राष्ट्रीय बँक फेरकर्ज धोरण 2015-16 जा.क्र.23 दि.7 एप्रिल 2015)
तारण प्राथमिक संस्थांनी जिल्हा बँकांना तारणात दिलेल्या वचनचिठया जिल्हा सहकारी बँकांकडून राज्य बँकेस बेचेन करन देणे.
कालावधी 1 वर्ष
व्याजदर प्रचलित
2)मध्यम मुदत रपांतर /फेररपांतर/फेरआखणी फेरकर्ज
उद्देश दुष्काळ, अतिवृष्टी, ,गारपीट इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे थकीत अल्पमुदत (शेती) फेरकर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रपांतर
कर्जमर्यादा रपांतर हिश्याची वर्गवारी - राष्ट्रीय बँक 60%, राज्य शासन 15%, जिल्हा बँक 15%, राज्य बँक 10%, मध्यम मुदत रपांतर फेरकर्जाबाबतचे धोरण राष्ट्रीय बँक प्रतिवर्षी प्रसृत करते. (राष्ट्रीय बँक फेरकर्ज धोरण 2015-16 जा.क्र.198 दि.21.09.2015)
तारण प्राथमिक संस्थांनी जिल्हा बँकांना तारणात दिलेल्या वचनचिठया जिल्हा सहकारी बँकांकडून राज्य बँकेस बेचेन करन देणे.
कालावधी 3 / 5 / 7 वर्षे
व्याजदर प्रचलित
3) गुंतवणूक स्करपाचा फेरकर्ज पुरवठा
उद्देश शेती, शेतीपुरक व बिगरशेती कारणासाठी गुंतवणूक स्करपाचा फेरकर्ज पुरवठा
कर्जमर्यादा गुंतवणूक स्करपाच्या दीर्घमुदत फेरकर्जाबाबतचे धोरण राष्ट्रीय बँक प्रतिवर्षाr प्रसृत करते. सदर धोरणांतर्गत राज्य बँकेमार्फत जिल्हा बँकांना फेरकर्ज मर्यादा स्वनिधीतून मंजूर केल्या जातात. 1. राष्ट्रीय बँक फेरकर्ज धोरण 2015-16 जा.क्र.256 दि.22.04.2015 2.राष्ट्रीय बँक फेरकर्ज धोरण एलटीआरसीएफ फंड अंतर्गत फेरकर्ज 2015-16 जा.क्र.23 दि.22.06.2015)
तारण Pप्राथमिक संस्थांनी जिल्हा बँकांना तारणात दिलेल्या वचनचिठया जिल्हा सहकारी बँकांकडून राज्य बँकेस बेचेन करन देणे.
कालावधी 3 वर्षापेक्षा जास्त
व्याजदर प्रचलित
4) साखर फेरताबेगहाण फेरकर्ज पुरवठा
उद्देश जिल्हा बँकांना साखर कारखान्यांना ताबेगहाण कर्जपुरवठा करतेवेळी निधीची कमतरता भासल्यास सदर साखर साठयावर फेरताबेगहाण कर्जपुरवठा.
कर्जमर्यादा जिल्हा बँकांनी साखर कारखान्यांना मंजूर केलेल्या ताबेगहाण कर्जमर्यादेच्या 80… इतपत
दुरावा 20%
तारण साखर कारखान्यांनी जिल्हा बँकांकडे ताबेगहाणात दिलेला साखर साठा
कालावधी एक वर्ष
व्याजदर प्रचलित
5) पगारदार नोकरांच्या पतसंस्थांपोटी फेरकर्ज पुरवठा
उद्देश जिल्हा बँकांनी पगारदार नोकरांच्या पतसंस्थाना मंजूर केलेल्या / करावयाच्या कर्जपुरवठयापोटी फेरकर्ज पुरवठा
कर्जमर्यादा `अ`, `ब` व `क` ऑडिट वर्गवारीतील पगारदार नोकरांच्या पतसंस्थांना जिल्हा बँकांनी मंजूर केलेल्या कर्जमर्यादेवरील अथकीत येणेबाकीच्या 80% इतपत
दुरावा 20%
तारण जिल्हा बँकांची अथकीत तारण पत्रके
कालावधी एक वर्ष
व्याजदर प्रचलित
6) वेज अॅन्ड मीन्स् फेरकर्ज पुरवठा
उद्देश जिल्हा बँकांना पर्याप्त तरलता राखणेसाठी आवश्यकतेनुसार केला जाणारा फेरकर्ज पुरवठा
कर्जमर्यादा विहित पातळीवर तरलता राखणेसाठी आवश्यक रकमेइतपत
तारण वचनचिठ्ठ्या जिल्हा बँकांच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक व सामुहिक जबाबदारीचे हमीपत्र
कालावधी एक वर्षापर्यंत
व्याजदर प्रचलित